SveaMarket hanterar Dataskyddsförordningen enligt nedan:

Syfte

SveaMarkets mål är att skydda din identitet. Vi vill att våra kunder och leverantörer ska känna sig trygga när de förser oss med deras personuppgifter.

Syftet med denna policy är att informera Er om hur vi sköter era personuppgifter, till vilket syfte de används, vilka som kan ta del av informationen samt hur vi tillgodoser era rättigheter i processen.

Bakgrund

Vi hanterar era personuppgifter endast i syfte för att genomföra våran förpliktelse till Er som kund och leverantör. I grunden är vårat mål att endast använda så lite av Era personuppgifter som behövs för att utföra våran förpliktelse och vi strävar alltid att använda så lite personuppgifter som möjligt, speciellt det som är känslig och privat information.

Vi behöver ta del av Era personuppgifter för att utföra så god service som möjligt, såsom snabb och säker hantering av olika betalmetoder för e-mail information till nyhetsbrev. Vi kan också behöva personlig information för att rätta oss efter vissa lagstiftningar och även för kund och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Personlig data som hanteras

Vi hanterar endast personlig data när vi har lagliga eller kontrakts pliktiga anledningar att göra så. Vi hanterar endast personlig data i de fall där vi måste följa efter lagstiftningar och kontrakt baserade avtal.

Nedan följer några exempel på personlig data som vi hanterar:

 • Kontaktinformation såsom; namn, personnummer, adress, mailuppgifter, telefonnummer
 • Frågor kring kund- och marknadsrelaterade analyser

Nedan följer exempel på varför vi hanterar Er personliga data

 • För att fullfölja våran förpliktelse gentemot Er som kund och leverantör
 • För att kunna rätta oss efter de betalmetoder och hanteringsprocesser som krävs enligt avtal mer Er som kund och leverantör

Nedan följer exempel på hur vi kommer åt Er personliga data

Vi samlar upp Er personliga data enligt följande:

 • Information du skickar till oss genom våran webshop
 • Information vi får genom dina inloggningsuppgifter till våran webshop
 • Information vi får när Ni skickar mail till oss
 • Information vi får från Er via telefonsamtal
 • Information vi får från Er gällande dina leveranser samt retur försändelser 

Dina personuppgifter hanteras under trygga och säkra förhållanden

Vi har specifika rutiner och procedurer för hur vi hanterar Era personuppgifter på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Det är endast behörig personal inom SveaMarkets organisation, som är i behov av Era personuppgifter för att kunna bearbeta och slutföra eventuella uppgifter för Er, som kommer att ha tillgång till dessa personuppgifter. SveaMarkets IT system ser alltid efter eventuella intrång, förstörelse och dylika händelser som kan vara skadligt för Era personuppgifter som kund och leverantör.

När får vi ge ut Er personliga data?

Vi kommer endast ge ut personuppgifter om Er till tredjeparts ifall det krävs enligt lag och avtal för att vi ska kunna följa upp våran förpliktelse gentemot Er som kund och leverantör. I dessa fall, så ser vi till att ansluta speciella avtal med en tredjeparts för att se till att Era personuppgifter hanteras på ett så säkert sätt som möjligt. Det gäller främst avtal inom personlig data hantering samt tystnadsplikt förbindelser.

Vi för inte över personlig data i andra fall än det som står enligt ovan text.

Summering

SveaMarket strävar att alltid hantera och samla på information på ett tryggt och säkert sätt. Om det förekommer eventuella avvikelser gällande felaktig persondata, då kommer vi vidta åtgärder omedelbart utan någon form av försening.

Om önskas, så kan vi förse Er med all data som vi samlar och registrerar hos oss, enligt ovan text.

Har ni frågor kring hela hanteringsprocessen om Era personliguppgifter, vänligen kontakta oss på mailadressen nedan:

Kontakt

info@sveamarket.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

This is how SveaMarket handles the rules and regulations of GDPR

 

Purpose

SveaMarkets aim is to protect your privacy. We want you as a supplier or customer to feel safe when you provide us with your personal information.

The purpose of this policy is to tell you how we process your personal information, for what purposes we use it, who we might share the information with and how to take advantage of your rights.

 

Background

We process your personal information primarily to fulfill our commitments. Our starting point is not to process more personal information than is necessary for the purpose in question, and we always strive to use the least privacy-sensitive data.

 

We also need your personal information to provide you with good service, such as swift and secure handling of payment methods and e-mail info for newsletters. We may also need your personal information to comply with laws, as well as conduct customer and market analyzes.

 

Guidelines

Personal data that we process

We process only personal information when we have a legal or contractual reason to do so. We do not process personal data in any case other than when it is required to fulfill obligations under contract and / or law.

 

Here are examples of personal data we treat:

 • Contact information, such as Name, Phone Number, Address, Email Address
 • Questions regarding market and customer analyzes

 

Why do we process your personal information?

For example

 • In order to fulfill our agreement with you
 • To be able to comply with the payment measures that are required according to agreement

 

How do we access your personal information?

We collect your personal information as follows:

 • Details you provide us directly through our web shop
 • Information we receive from our login account we provide our customers through our web shop
 • Information that we receive when you contact us through E-mail
 • Information that we receive when you contact us via phone
 • Information that we receive to make it possible to deliver packages to you

 

 

Your personal information is processed in a safe manner

We have routines and procedures for managing your personal information safely. Only employees within the organization who need the personal data to perform their duties, will have access to them.

Our IT systems have your privacy in focus and protect against intrusion, destruction, and other events that could endanger your privacy.

 

When do we disclose your personal information?

We will only disclose your personal information to third parties if it is necessary to fulfill our obligations under contract or law. In cases where we disclose personal information to third parties, we establish special agreements such as personal data grant agreements and confidentiality agreements that ensure that the personal data are processed in a safe manner.

We do not transfer personal data in cases other than those stated here.

 

Summary

SveaMarket strives to ensure that all the information we process and collect is correct and handled with care and safety. If any data is proven to be incorrect, corrections will be made without delay.

If requested, you can receive information about the data that we have registered about you. If you have questions regarding our processing of personal data, please contact us through the e-mail below.

 

Contact

info@sveamarket.se